• bann01.jpg
 • bann02.jpg

Rzecznik Praw Ucznia

ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA


INFORMACJA DLA UCZNIÓW


Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli,
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,
 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.


Środki działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych skarg,
 • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),
 • Współpraca z fachowcami (np. pedagogiem, prawnikiem),
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców,
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów,
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.


Szkolny Rzecznik może:

 • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie,
 • Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły
 • Organizować konfrontacje wyjaśniające,
 • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • Skierowanie sprawy do pedagoga w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 • W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • Podjęcie mediacji ze stronami,
 • Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
 • Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

 • Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Przedmiotowych Zasad Oceniania  oraz Konwencji Praw Dziecka.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 4. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.


Rzecznik Praw Ucznia


mgr Waldemar Wachowski (sala nr 4)

mgr Małgorzata Malarczyk (biblioteka szkolna)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS