• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy

INFORMACJE O PROJEKCIE

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Os 8. Nowoczesna edukacja.

Numer i nazwa Działania: Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Numer i nazwa Poddziałania: Poddziałanie 8.2.1  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy”

Okres realizacji projektu: od 01.05.2016r. do 30.06.2017r.

Całkowity koszt projektu: 1 102 320,00zł

Kwota dofinansowania: 1 046 680,00zł

Projekt jest realizowany  przez Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową w Gorzowie Wlkp. oraz Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu i Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska w Szczecinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS.

OPIS PROJEKTU

Cel główny projektu: „Podniesienie do 30.06.2017r. kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 320 w tym 166K uczniów wybranych szkół z terenu województwa lubuskiego poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia.”

W projekcie uczestniczyć będą uczniowie oraz nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.

Liczba uczniów objętych wsparciem

320

166 (K)

154 (M)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem

80

50 (K)

30 (M)

 

Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci:

  • zajęć z matematyki
  • kursu języka angielskiego
  • przedsiębiorczości
  • kreatywności, wystąpień publicznych i pracy w grupie
  • doradztwa edukacyjno – zawodowego

Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci:

  • certyfikowanego kursu coachingu

ZASADY REKRUTACJI

Z dniem 01 września 2016r. rozpoczynamy rekrutację uczestników.

Kwestionariusze rekrutacyjne można otrzymać w sekretariacie szkoły lub od Koordynatora szkolnego projektu.

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie – p. Szpigiel

Regulamin projektu dostępny będzie na stronie internetowej każdej ze szkół oraz u Koordynatorów szkolnych projektu.

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie – www.pzstiz.swiebodzin.pl

Wypełnione i podpisane kwestionariusze rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u Koordynatora szkolnego projektu do dnia 15 września 2016r.

 

Pobierz REGULAMIN

Pobierz kwestionariusz rekrutacyjny

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZS

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZS